Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page | homepage Gijs van Oenen ]


Publicaties / publications   Gijs van Oenen

systematische ordening / systematical ordering

¤  = English language publication
♣  =
text online available
NB: links to Krisis articles may not work on this page; please consult my chronological listing for correct references

 

Boeken / Books
Internationale wetenschappelijke publicaties / International academic publications (refereed)
Publicaties in Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften
Bijdragen aan Nederlandstalige wetenschappelijke bundels
Wetenschappelijke bijdragen aan internationale fora voor kunst en cultuur / Academic contributions to international fora for art and culture
Wetenschappelijke bijdragen aan Nederlandstalige fora voor kunst en cultuur
Opiniebijdragen in nationale publieksmedia
Columns en (opinie)bijdragen in wetenschappelijke media
Populariserende bijdragen in niet-wetenschappelijke fora
Reviews and interviews


A chronological list of publications is also available 

 

Boeken / Books


Nu even niet! Over de interpassieve samenleving. Van Gennep, Amsterdam, november 2011, 264 pp.
 

Ongeschikt recht. Anders denken over de rechtsstaat. Boom Juridische uitgevers, Den Haag, april 2004. [Raadpleeg de inhoudsopgave]

Ongeregelde orde. Over gedogen en de omgang met wilde praktijken. Verzameling bijdragen van verschillende auteurs, onder redactie van Gijs van Oenen. Uitgeverij Boom, Amsterdam, maart 2002 (Jaarboek Beleid & Maatschappij 2002). Hierin:
hoofdstuk 1:  Inleiding. Over de waarde van wilde praktijken, p. 9-36
hoofdstuk 2:  Gedogen als (cultuur)omslag. De betekenis van gedoogbeleid voor de rechtsstaat, p. 36-63
hoofdstuk 10: Nawoord. Visies op de weerbare burger, 236-249

Surplus van illegaliteit. Uitgeverij De Balie, Amsterdam (reeks Open Podium), maart 2002, 119 pp.   [download als pdf]

Conventie en rechtsintrige. Een visie op de rechtstheorie van Ronald Dworkin. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle januari 1994 (dissertatie)

 

Internationale wetenschappelijke publicaties / International academic publications (refereed)


Ups and downs of interpassivity. Email dialogue between Geert Lovink and Gijs van Oenen. In: Theory & Event, 15/2, 2012    ♣  ¤

The multiple manifestations of interpassivity. In: Robert Feustel, Nico Koppo, Hagen Schölzel (hg.), Wir sind nie aktiv gewesen. Interpassivität zwischen Kunst- und Gesellschaftskritik. Kulturverlag Kadmos, Berlin 2011, p. 133-146   ¤

Interpassive agency: engaging actor-network-theory's view on the agency of objects. In: Theory & Event, 14/2, 2011     ¤

Three cultural turns: how multiculturalism, interactivity and interpassivity affect citizenship. In: Citizenship studies, 14/3, june 2010, 293-306  
  ¤ 

Paul Virilio: A logistic perspective on crime. In: Ronnie Lippens & Patrick van Calster (eds.), New directions for criminology. Notes from outside the field. Maklu, Antwerpen 2010, p. 79-97  ¤     

Interpassivity revisited: a critical and historical reappraisal of interpassive phenomena. In: International Journal of Zizek Studies, vol 2, no 2., 2008. ¤ 

A machine that would go of itself. Interpassivity and its impact on political life. In: Theory & Event, 9/2, 2006¤

Finding cover: legal trauma and how to take care of it. In: Law & Critique, 15/2, 2004, p. 139-158.   ¤

Turning on the citizen. Modern citizenship and its cultural hazards. In: Citizenship Studies, 6/2, june 2002, pp. 109-125.  [View summary]    ¤

Fabrications of self. Identity formation in the Odyssey. In: Cultural Values,  5/2, april 2001, p. 221-244. [Medio 2003 Cultural Values was renamed Journal for Cultural Research]  ¤

Too close for comfort. How immigration unsettles political theory and practice. In: Karen Phalet and Antal Orkeny, Ethnic minority and inter-ethnic relations in context: A Dutch-Hungarian encounter. Aldershot: Ashgate 2001, p. 359-375    ¤

Twisted lifestyles. Sources of self-esteem in network society. In: Anton Vedder (ed.), Ethics and the Internet,  Oxford: Hart publishing 2001, pp. 159-176    ¤

 

 

Publicaties in Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften


Eerste hulp bij emancipatie: waarom we nudging nodig hebben, in: Justitiële Verkenningen, 40/4, september 2014, p. 24-36 

Het creatieve verzet van de interpassieven. Een reactie op de commentaren in het Krisis-dossier over Nu even niet! In: Krisis, 2012/2, p. 65-67 

Geslaagde emancipatie als probleem voor de politie. In: Justitiële Verkenningen, 38/5, september 2012, p. 84-93   

De afkeer van volk en elite. In: Beleid en maatschappij, jrg 38, 2011/1, 80-85
   

Interpassiviteit en de behoefte aan nieuw gezag. In: Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte, 103/1, 2011, 35-49   

Interactieve metaalmoeheid. In: Filosofie & Praktijk, 30/1, 2009, 5-18

Terugblik en vooruitblik. In: Krisis.Tijdschrift voor actuele filosofie, 2007, 4, p. 6-14 

Democratie en straf na de maakbare samenleving. In: Justitiele Verkenningen, 33/8, 2007, p. 48-61

Recht doen aan de rechtstaat? Over Britta Bohlers Crisis in de rechtstaat. In: Filosofie & Praktijk, 27/5, oktober 2006, p. 17-27

Mondigheid: de pijnlijke waarheid. In: Filosofie & Praktijk, 27/2-3, 2006, p. 37-47

De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip. In: Wijsgerig Perspectief, 45/4, 2005, p. 38-49  

- Redactie (met Henri Krop) van themanummer Wijsgerig Perspectief over John Stuart Mill: vol. 45/4, 2005.

"Hit me with your rhythm-stick!" De moderne burger vraagt om straf. In: Filosofie & Praktijk, 25/5 (2004), p. 50-62

Ligt de rechtsstaat krom? De staat van de rechtsstaat doorgelicht. In: Filosofie & Praktijk, 24/1 (2003), p. 4-20.[ Lees de inleiding]

Gedogen moet je doen! Mogelijkheid en werkelijkheid van het gedogen. In: Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidsstudies, maart 2003, pp. 15-26   [Zie samenvatting/summary]

Little brother is watching you. Over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing. In: Nederlands tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie (themanummer over rechtspluralisme en multiculturalisme), 31e jaargang, 2002/3, p. 309-322. [Lees de inleiding]

Liberaal denken, informaliteit en menselijke maat. In: Migrantenstudies, 18/2, juni 2002, pp. 93-99.

"Hier spreekt uw gezagvoerder." Gezag en tegenspraak in een postpolitiek tijdperk. In: Krisis, 3/1,  2002, p. 59-75  

Gedogen in duigen? Over een 'cultuuromslag' in het gedoogbeleid. In: Openbaar Bestuur, juni-juli 2001, p. 19-22

Aldus sprak Salomo. Over de Amerikaanse verkiezingen en constitutionele krisisinterventie. In: Krisis, tijdschrift voor empirische filosofie, jrg 2 no. 2, 2001, p. 7-23 view summary   

Gedegen gedogen. Over de waarde van gedogen voor de rechtsstaat. In: Filosofie en Praktijk, 21/4 (2000), p. 3-17.

Veiligheid voor alles. Over rechtshandhaving en haar motieven. In: Krisis, jrg 1 no 2, 2000, p. 20-35. 

Witheet. Hoe immigratie de Nederlandse politiek ontregelt.. In: Migrantenstudies 15/2, 1999, p. 113-127

Strangers in the night. Vervreemding en hereniging in de Odyssee. In: Wijsgerig Perspectief, 1998/99, vol. 38, afl. 6, pag. 196-201

De pluriformiteit van anomie. Over empirisch onderzoek naar sociale cohesie. In: K&M. Tijdschrift voor empirische filosofie, jaargang 21, 1997/2, 124-142

Aanvechtbare identiteit. Politieke theorie en het proces van identiteitsvorming. In: Krisis, no. 69, winter 1997, p. 46-57

Vrienden en vreemdelingen in de politiek. Over liberalisme, republikanisme en communitarisme. In:  Krisis, no. 31, juni 1988, p. 7-26 


 

Bijdragen aan Nederlandstalige wetenschappelijke bundels

Tussen de regels. Voorwoord bij Jelle Baan, Adorno, noch einmal. Een partituur voor esthetische theorie (Klement 2015), p. 7-12

Sociale filosofie. In: Frank Meester e.a. (red.), Durf te denken! (vwo). Boom, Amsterdam 2014, p. 160-187

Robert Pfaller, in: Robin Celikates e.a. (red.), De nieuwe Duitse filosofie. Denkers en thema's voor de 21e eeuw. Boom, Amsterdam 2013, p. 255-263

Democratie teveel van het goede. Over de tragiek van de geslaagde emancipatie. In: Remieg Aerts & Peter de Goede (red.), Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal. Boom, Amsterdam 2013, p. 243-261

Ideologie: Karl Marx en Jürgen Habermas. In: De rechtvaardige samenleving, uitgave Instituut voor Filosofie, Amsterdam 2012, p. 101-114.

Emancipatie en uitsluiting. Keerzijden van dezelfde medaille? Hoofdstuk 22 in: Marin Terpstra (red.), Onenigheid en gemeenschap. Basisboek politieke filosofie (Boom 2012), p. 497-512
 
Paul Virilio. Het bombardement van de zintuigen. In: Bram Ieven, Aukje van Rooden, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen (red.), De nieuwe Franse filosofie. Denkers en thema's voor de 21e eeuw. Boom 2011, 205-221 

Nieuwe muren voor nieuwe burgers van een nieuwe stad. In: Has Klerx & Annemarie Hinten-Nooijen (red.), Wet van de vrijheid. Denken over vrijheid, individu en gemeenschap. Nijmegen, Valkhof pers 2011, 83-91

Medialogica 2.0: politiek, burger en interactieve metaalmoeheid. Essay ten behoeve van Achtergrondinformatie voor het advies Internetlogica, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, juli 2010.  

De interpassieve burger en het gezag van de politie. In: Kees van der Vijver en Frits Vlek (red.), De legitimiteit van de politie onder druk? Beschouwingen over grondslagen en ontwikkelingen van legitimiteit en legitimiteitstoekenning. Politie&Wetenschap & Elsevier Overheid, Den Haag 2007, p. 263-280

Gedogen. In: F.C.M.A. Michiels, E.R. Muller (red.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Kluwer, Deventer 2006, p. 175-198

De publieke ruimte bewaken - door onszelf in acht te nemen. In: Noelle Aarts, Roel During, Pat van der Jagt (red.), Te koop, en andere ideeën over de inrichting van Nederland. Uitgave Wageningen Universiteit en Researchcentrum, 2006, p. 177-184.

Religieuze aspiratie. El Moumni en het onmogelijke beledigen in Nederland. In: E.T. Feteris e.a. (red.), In het licht van deze overwegingen. Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie, Rotterdam 27 juni 2003. Ars Aequi Libri, Nijmegen 2004, p. 287-293

Burgers op drift. Burgerschap in tijden van transnationale identiteit. In: Han Entzinger en Jelle van der Meer (red.), Grenzeloze solidariteit. Naar een migratiebestendige verzorgingsstaat. De Balie, Amsterdam 2004, pp. 86-100

‘You’re biased! You’re a human being!’ Over vermeende partijdigheid in de berechting van Pinochet. In: Marian Verkerk (red.), Filosofie, ethiek en praktijk, Rotterdam 2000, p. 140-149.

Ontwaken met subsidie. De rechter over neutraliteit van de overheid inzake religie. In: E.T. Feteris e.a. (red.), Op goede gronden; Ars Aequi Libri 1997, 276-284

 

 

Wetenschappelijke bijdragen aan internationale  fora voor kunst & cultuur

Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere. Reprint of this 2004 article in: Open! Art, culture & the public domain. Key texts 2004-2012, SKOR, Nai/010, Rotterdam 2012, p. 16-24   ¤  

Revisiting Benjamin's artwork essay after 75 years. In: Krisis 2011/3, p. 1-4  
   ¤

Interpassivity. Contribution to catalogue accompanying exhibition The impossible community, curated by Viktor Misiano, Moscow Museum of Modern Art, september 8 - november 6, 2011, Moscow.   ¤
In Russian:
Интерпассивность, contribution to catalogue accompanying exhibition "Невозможное сообщество" (Nevozmozhnoe soobwestvo). Московском музее современного искусства, 6 сентября — 6 ноября, 2011.

Interpassivity and architectural DNA. In: Karin Christof (ed.), Working with architectonic DNA. Podium voor Architectuur / Jap Sam Books 2010, 57-62  ¤

Back to the playgrounds! In: John Reardon (ed.), Secondary communities, Lulu on demand publications 2010    ¤

Babylonian social engineering. How contemporary public space can learn from New Babylon. In: Open. Cahier on art and the public domain, no 15, november 2008, p. 36-59  ¤

Conspirative sympathies, ambiguous securities / Konspirative Sympathien, ambivalente Sicherheit. Essay for catalogue of exposition Konspirative Wohnungen / Conspiracy dwellings, Erfurt 2007, p. 41-51 (English/Deutsch). (A project of Pam Skelton, curated by Verena Kyselka (Erfurt, Germany, 28 september till 16 november 2007) and Catherine Williams (South Hill Park, Bracknell, UK, 1 december 2007 till 20 januari 2008¤

Soured tolerance. The Dutch are losing their way. In: Open. Cahier on art and the public domain. SKOR/NAi publishers, No 10 (Theme: (In)tolerance. Freedom of expression in art and culture), 2006, p. 20-29.   ¤

Interactivity fatigue. Flexible man can no longer keep up. In: Happy. Magazine bij Pursuit of Happiness in Leidsche Rijn. Uitgave Bureau Beyond, Utrecht, september 2005, p. 8-12., p. 73-75   ¤ 

Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere. In: Open. Cahier on art and the public domain. SKOR/NAi publishers, 2004, no.6, p. 6-16.  ¤ 

The art of unsettling. Mobile architecture and its political surplus value. In: Parasite Paradise. A manifesto for temporary architecture and flexible urbanism. SKOR (Foundation for art and public space) and NAI publishers 2003, p. 14-19.   ¤ 

Deconstruyendo a Ronald Dworkin. El derecho y sus descontentos. In: Prisma, no. 12 (september 1999) (Buenos Aires), p. 45-67. Ook in: Relaciones. Revista al tema del hombre (Montevideo), abril 1999 (no. 179). 

 

 

Wetenschappelijke bijdragen aan Nederlandstalige fora voor kunst en cultuur   


Dingen tussen traditie en emancipatie. Wat dingpolitiek ons over traditie te vertellen heeft. In: De Witte Raaf, 177, september-oktober 2015  

Kunst als politieke verlosser. Over de New World Academy van Jonas Staal. In: De Witte Raaf, 176, juli-augustus 2015 
 

Bespreking van Anthropocene observatory, BAK, Utrecht. In: De Witte Raaf, 174, maart-april 2015
  

Habermas en het postmodernisme. In: De Witte Raaf, no 155, januari-februari 2012, p. 18      

De cybernetica als mythe en als Verlichting. Een beschouwing over de documentaire All watched over by machines of loving grace. In: De Witte Raaf, 153, september-oktober 2011, p. 4-5 

Collaboratie in de kunst. Recensie van: Art and activism in the age of globalization (red. Lieven de Cauter, Ruben de Roo en Karel Vanhaesebrouck, NAi 2011) en Too active to act (BAVO, Valiz 2010). In: De Witte Raaf, 152, juli-augustus 2011, p. 18-19

Het recht van de tussentijd. In: Sabrina Lindemann & Iris Schutten (red.), Stedelijke transformatie in de tussentijd. Hotel Transvaal als impuls voor de wijk.  SUN Trancity, Amsterdam 2010, p. 121-126

Vrijstaat. Hoe Amsterdam in 1980 zijn onschuld verloor. In: De Witte Raaf, jrg 24, no. 141, september-oktober 2009, p. 1-3
 
Babylonische maakbaarheid. Lessen van New Babylon voor de hedendaagse publieke ruimte. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein, no 15, november 2008, p. 36-59

Dolen door het netwerk van de kunsten. Over artistieke selecties en Pascal Gielens Kunst in netwerken. In: De Witte Raaf, no. 130, november-december 2007, p. 30-31 

Stand-by: de passieve uitwerking van digitale kunst. In: De Witte Raaf, no. 128, juli-augustus 2007, p. 18-19 

Bouwen we samen nog voort? Werken aan de Next Generation. In: Anneloes van der Leun, Hans Ibelings (red.), Marlies Rohmer. Bouwen voor de Next Generation. NAi uitgevers, Rotterdam 2007, p. 16-21

Verzuurde tolerantie. De Nederlander krijgt het niet meer bij elkaar gefietst. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein. SKOR/NAi uitgevers, no. 10 (Thema: '(In)tolerantie. Vrijheid van meningsuiting in kunst en cultuur), 2006, p. 20-29.

Satellite of love. Bespreking van gelijknamige tentoonstelling in Witte de With, Rotterdam. In: De Witte Raaf, 120, maart-april 2006, p. 31. 

Interactieve metaalmoeheid. De flexibele mens kan het niet meer bijbenen. In: Happy. Magazine bij Pursuit of Happiness in Leidsche Rijn. Uitgave Bureau Beyond, Utrecht, september 2005, p. 8-12

Ideologisch tekort. Over de tentoonstelling Populism. In: De Witte Raaf, nummer 116, juli-augustus 2005, p. 28-29 

Het nieuwe veiligdom. De interpassieve transformatie van de publieke sfeer. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein. SKOR/NAi uitgevers, 2004, no.6, p. 6-16  

De kunst van de ontregeling. Mobiele architectuur en haar politieke meerwaarde. In: Parsasite Paradise. Pleidooi voor tijdelijke architectuur en flexibele stedenbouw,  SKOR en NAi Uitgevers, Amsterdam/Rotterdam 2003, p. 14-19  

Gedogen als publieke deugd. In: LisA, no.5 ("[On]bepaald"), maart 2002, pp. 16-25 

De aangeklede burger. Over nieuwe ontwikkelingen in politieke filosofie. In: Socialisme en Democratie, november 1999, p. 500-508.

They’re coming to get you. De Amerikaanse president als zondebok. De Gids 162/2, februari 1999, p. 137-145.

 

 

Opiniebijdragen in nationale publieksmedia 

Linkse onmin, rechtse weerzin. Twee mediabrandjes tonen de verdeeldheid bij links en bij rechts. nrc·next, 1 maart 2012, p. 17.  pdf-versie  

Doorgaan dus, met die NoordZuid-lijn? Opinie-artikel in NRC Handelsblad, maandag 8 juni 2009, p. 7 
[De krantenversie is licht bewerkt. Online staat ook de oorspronkelijke tekst]

Mogen politieke vragen in een eindexamen? In: NRC Handelsblad, woensdag 20 mei 2009, p.7 (opiniepagina) 
[De krantenversie is ingekort. Online staat ook de volledige tekst] [Volg de discussie n.a.v. dit opinie-artikel in de NRC]

SIRE wenst ons een kort lontje en lange tenen toe. In: Trouw, vrijdag 20 maart 2009 
[ De krantenversie is licht ingekort. Online staat ook de volledige tekst  ]

Bij sport geen flitspalen. In: NRC Handelsblad, 12 juli 2007, p. 7. Ook in nrc.next, 13 juli, p. 18, als: 'Uit of in, het maakt geen bal uit.  Computergestuurde arbitrage versterkt de teloorgang van sportiviteit'. [zie ook de weblogdiscussie in nrc/next] 
[De krantentekst is een ingekorte en gewijzigde versie. Lees online de volledige tekst.]  

Neergang van de publieke sfeer. Burger kan verantwoordelijkheid voor beschaafde omgang niet opbrengen. In: Friesch Dagblad, 18 juni 2004, p.5

De falende burger. In: de Volkskrant van zaterdag 17 april 2004, bijlage Reflex, p.17 [download als rtf-bestand

Nieuwkomer afkerig van politiek. In: de Volkskrant, dinsdag 10 september 2002, p. 7. 

De dwang der wanhoop. In: NRC Handelsblad, maandag 26 augustus 2002, p. 7. De krantentekst wijkt enigzins af van de oorspronkelijke versie die ook online is te vinden.

Niet alleen de politici, ook de burger treft blaam. In NRC Handelsblad, 1 en 2 juni 2002, p. 8.
[De krantentekst is een ingekorte versie. Lees online de volledige tekst.] 

Red de politiek, herstel het gedogen. Opinie-artikel in Algemeen Dagblad, 14 maart 2002 

Repressie is een naieve remedie. Opinie-artikel in Trouw, 12 maart 2002 

Gedogen heeft toekomst. Interview door Ralf Bodelier, in de Volkskrant, zaterdag 8 september 2001, katern Reflex p. 1. 

Gedogen is integraal onderdeel van de rechtsstaat. In: NRC Handelsblad, 12 maart 2001, p. 7. 

Verketteren gedoogbeleid helpt politiek niet. In: NRC Handelsblad 20 september 2000. 

Politiek primaat beter dan kilte van de markt. In: NRC Handelsblad 28 september 1999.

Visie op het recht dient bij benoeming centraal te staan. De Volkskrant, 17 oktober 1991, Forumpagina

 

Columns en (opinie)bijdragen in wetenschappelijke media 

 

Volk, politiek en filosofie. Kleine poging, het politieke heden te begrijpen. In: Krisis, 2010/2, 31-34  

Slotbeschouwing. In: Second Society. Over vernieuwing in de straat, de stad en de staat. Center for Public Innovation, Rotterdam 2008, pp. 25-30 

Interpassiviteit. In: Krisis, 6/4, 2005 (25-jarig jubileumnummer!), p. 87-90  

Moderne rechtshulp. Tijdschrift voor Herstelrecht, 2005/2, p. 3-5

Paars en liberale zorgeloosheid. In Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 12/1, 2002, p. 6-10. View summary

Tijd voor identiteit: gewoon jezelf zijn in de reputatie-maatschappij. In: Krisis 77 (december 1999) (themanummer over toekomst sociale filosofie), p. 16-17.

Scepsis en het grensgeval van de politieke filosofie. In:á Krisis, no 41, december 1990, p. 71-76

Jill dies, Harry goes blind. Feestmaal en tragedie in Oxford. In:  Krisis, no. 36, september 1989, p. 89-93 

Het wegen der wet. Het recht als discussiebron. In:  Krisis, no. 33, december 1988, p. 60-65 

Robert Bork vs the United States of America. In:  Krisis, no 29, november 1987, p. 71-76   

Het recht in eigen persoon. In:á Krisis, no 26, maart 1987, p. 90-95

 

Populariserende bijdragen in niet-wetenschappelijke fora 


Kijk dan, ik ben een burger - zo moet het. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nummer 3, najaar 2014, p. 20-23

De Luchtsingel is een stiksel - een kronkelende, creatieve zoom. In: Vers Beton, 26 september 2014 

Luid en onduidelijk. Volk en politiek. In: De Groene Amsterdammer, 30 september 2010, 16-19

Democratische keuzevrijheid: last of lust. In: Idee, februari 2008

Hype. Het nieuwe conservatisme is alweer voorbij. In: De Helling, zomer 2006, p. 30-31 

Zizek gaat door de fantasie heen. In: de Helling, 15/3, najaar 2002, p. 42-43 

Het verlangen naar een showproces. De Groene Amsterdammer, 10 augustus 2002, p. 5. 

Leve de strafbare staat? In De Groene Amsterdammer, 1 juni 2002, pp. 30-33 

Drijven en bedrijven. Over Paars III. In De Groene Amsterdammer,  6 september 2001, p. 14-15

Flikkeringen van identiteit. In: INDirect, Personeelsblad van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, november 1999 (jaargang 6), p.18. 

Erin of eruit. In: De Helling, 10/4, december 1997, p. 28-31.


Recensies en interviews


Een kleine tirade. Recensie van: Thierry Baudet, Oikofobie. De angst voor het eigene (Prometheus/Bert Bakker 2013), in: Openbaar Bestuur, februari 2014, p.30.

Participation as if things mattered. Review of: Noortje Marres, Material participation. Palgrave Macmillan 2012. In: Krisis, 2012/3, p. 98-101 
♣  ¤

Muziek en de moderne ziel. Recensie van: Hub Zwart, De filosofie van het luisteren. Vantilt 2012. In: Krisis, 2012/2, p. 93-96 
 

Recensie van: Jan De Vos, Psychologisering in tijden van globalisering. Een kritische analyse van psychologie en psychologisering (Acco, Leuven/Den Haag 2011). In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2012/3, p. 240-244

Wagner's case re-opened. A review of Alain Badiou, Five lessons on Wagner. In: Krisis, 2012-1, p. 90-93    ♣  ¤

The state is a limitation on human existence. Interview with Simon Critchley (with Ruth Sonderegger and Irena Rosenthal). In: Simon Critchley, Carl Cederström, Todd Kesselman (eds.), Impossible objects, Interviews. Polity 2011.  Reprinted from Krisis, 2008/2, p. 40-44  
¤
Collaboratie in de kunst. Recensie van: Art and activism in the age of globalization (red. Lieven de Cauter, Ruben de Roo en Karel Vanhaesebrouck, NAi 2011) en Too active to act (BAVO, Valiz 2010). In: De Witte Raaf, 152, juli-augustus 2011, p. 18-19  

Is it all about the state? Review of Willem Schinkel (ed.), Globalization and the state. Sociological perspectives on the state of the state. London, Palgrave McMillan 2009. In: Krisis, 2010/2, 77-80      ¤ 

"I speak like a ten-year old with strange jargon attached to it" - An interview with Jodi Dean [with Christian van der Veeke]. In: Krisis, 2009/2, p. 49-57   ¤

Dan maar niet geboren. Recensie van: Roel Pieterman, De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid (Den Haag, BJu 2008). In: Filosofie & Praktijk, 30/3, 2009, 54-58

Review of Michiel Dehaene & Lieven De Cauter (eds.), Heterotopia and the city: public space in a postcivil society. London, Routledge 2008. In: Open. Cahier on art and the public domain, no 17, 2009, 137-139  ¤
Dutch version: Recensie van Michiel Dehaene & Lieven De Cauter (eds.), Heterotopia and the city: public space in a postcivil society. London, Routledge 2008. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein,  no 17, 2009, 137-139

Filosofie van de praxis. Wat Lolle Nauta (niet) heeft nagelaten. Recensie van: Lolle Nauta, Politieke stukken. Een pleidooi voor kosmopolitisme. Van Gennep 2008. In: Krisis 2009/1, 87-90 

Posh anarchism. Review of: Simon Critchley, Infinitely demanding (London, Verso 2007), in: Krisis 2008/2, 45-58  ¤ 

The state is a limitation on human existence. Interview with Simon Critchley (with Ruth Sonderegger and Irena Rosenthal). In: Krisis 2008/2, 40-44   ¤ 

Bestraffen of bijleggen? Eerherstel voor het herstelrecht. Recensie van: Bas van Stokkom (red.), Straf en herstel. Ethische reflecties over sanctiedoeleinden (Boom Juridische uitgevers 2004). In: Krisis, 6/2 (2005), p. 99-103

De magistraat weet raad.  Recensie van: Maarten van Dijck, Gedogen (diss. Tilburg 2003). In: Recht der Werkelijkheid, 25e jaargang, 2004/1, p. 85-89

Een rechtsstaat vereist soms gedogen: het een zeggen en het ander doen. Interview door Bob Hoogenboom in Bob Hoogenboom en Frits Vlek (red.), Gedoogbeleid, tolerantie en poldermodel: tellen (we) onze zegeningen nog? Beschouwingen over en verhalen uit de praktijk van regelgeving en handhaving. Kerkebosch, Zeist (Stichting Politie & Wetenschap) 2002, p. 85-91

Victimalisering als diagnose en therapie. Recensie van: Hans Boutellier, De Veiligheidsutopie (Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002). In: Rooilijn, november 2002, p. 471-472 

In de hoofdrol. De paria als steracteur. Recensie van Cris van der Hoek,  Een bewuste paria. Hannah Arendt en de feministische filosofie (Boom 2000). In: Krisis 2/3 (najaar 2001), p. 94-99. 

Naar een ethiek van erkenning. Interview met Axel Honneth [met Paul van den Berg]. In: Krisis 77 (december 1999), p. 24-36.

Gedecentreerde authenticiteit. Recensie van Alessandro Ferrara,  Reflective authenticity. Rethinking the project of modernity. In: Krisis, no. 76 (herfst 1999), p. 109-114.

Leer omgaan met vuil. Recensie van Herman van Gunsteren,  A theory of citizenship (Westview 1998). In: Krisis, no. 75 (zomer 1999), 65-69 

Recensie van: Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Waarneming en theorie : naar een nieuw formalisme in empirische wetenschap en rechtswetenschap. En: Agnes Schreiner (red.), Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht En: Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Wetenschapsleer voor juristen. En: Hoekema, A.J.; Manen, N.F. van, Typen van legaliteit : recht en maatschappelijke orde in de twintigste eeuw. Alles Kluwer 1994. In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1996, 25/3, p. 226-230

Recensie van: Joseph Raz, Ethics in the public domain. In: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 1996,146-148

Recensie van: Alan Hunt, Reading Dworkin critically. En: Stephen Guest, Ronald Dworkin. In: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie (1995), 71-72

Recensie van: Paul van den Berg, Margo Trappenburg (red.), Lokale rechtvaardigheid: de politieke theorie van Michael Walzer (Tjeenk Willink 1994). En: Michael Walzer, Thick and thin : moral argument at home and abroad. In: Recht en Kritiek, 21/2 (1995), p. 188-193

Recensie van Bart van Klink e.a. (red.), Gedeelde normen. Gemeenschapsdenken en het recht. In: Recht en Kritiek, 20/4, 1994, p. 377-391

Bij twijfel niet inhalen. Recensie van Robert Bork, The tempting of America. In:á Recht en Kritiek, 16/2, 1990, p. 173-176

Recensie van Richard Posner, Law and literature. In:á Recht en Kritiek, 16/2, 1990, p. 170-172

Heilig vuur. Recensie van Cornelis Verhoeven, Het medium van de waarheid. In:  Krisis, no. 34, maart 1989, p. 100-103 

Schaars denken. Een dialogische recensie van Hans Achterhuis, Het rijk der schaarste (Ambo 1988). In:  Krisis, no. 32, september 1988, p. 104-107 

Het leven een boek. Recensie van Alexander Nehamas, Nietzsche. Life as literature (Harvard up 1984). In:á Krisis no. 24, september 1984, p. 84-86

Het sociale als vinding. Recensie van Jacques Donzelot, LÆinvention du social (Fayard 1983). In:á Krisis, no. 15, juni 1984, p. 93-95

 

 

 

  U kunt (terug)gaan naar:last change: October 22, 2015