Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 
 

Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken
 


Redactie Gijs van Oenen. Uitgave Boom, Amsterdam (tevens Jaarboek Beleid & Maatschappij 2002)
Verschenen 11 maart 2002, 251 pp.
ISBN 90.5352.758.3
 

Onze moderne, complexe samenleving kent een woud aan wetten en regels om de gewenste orde te realiseren. Toch bestaat er een veelheid aan fenomenen die zich in meerdere of mindere mate onttrekken aan regelgeving en regulering. Zwerven, drugsdealen, prostitutie, illegaal verblijf, euthanasie, zwartrijden, fraude, mensenhandel; het is slechts een greep uit de bonte verzameling van alledaagse deviantie. Officiële ordehandhaving heeft nauwelijks greep op zulke ‘wilde praktijken’. Daarom is er behoefte aan alternatieve vormen van omgang met wildheid, ofwel aan nieuwe ‘omgangsregelingen’, in situaties waar gangbare methoden falen. In deze bundel worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van zulke omgangsregelingen, zoals het klassiek Nederlandse gedogen, op een aantal terreinen van het maatschappelijk leven nader onderzocht.
 

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord  7

1   Gijs van Oenen
Inleiding. Over de waarde van wilde praktijken  9

2   Gijs van Oenen
Gedogen als cultuur(om)slag. De betekenis van gedoogbeleid voor de rechtsstaat  36

3   Paul van den Berg
Omwille van weerbaarheid. Gedoogbeleid voor de multiculturele samenleving  64

4   Jan Willem Duyvendak
Wilde wijken. Over natuurlijke omgevingen en het gedogen van gekte  99

5   Marli Huijer
Het moneyappeal van Craig Venter. Gedogen en wildheid in globale wetenschap  119

6   Willem Trommel
Gedogen of niet: is dat wel de kwestie? Over bestuurlijke vernieuwing en omgang met regels  143

7   Peter van Krieken
De samenleving, de illegaal en de tegenstroom. Het gedogen als negatieve normering  170

8   Godfried Engbersen en Joanne van der Leun
Illegale migratie en de praktische wijsheid van gedogen  192

9   Guus Meershoek
De overheid en de onbeheersbare prostitutie  211

10   Gijs van Oenen
Nawoord. Visies op de weerbare burger  236

Over de auteurs  251