Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

De programma's rechtsfilosofie 2002-2003
aangeboden vanuit de Faculteit der Wijsbegeerte
 
 

Ligt RechtStaat Krom?
De rechtsstaat na 11 september
2e trimester, woensdagen 15-17 uur.
(in studiegids aangekondigd als: ‘Onbestemd recht’)

FW_WvW3003
Studiebelasting:   5 ECTS
Periode   tweede trimester, woensdag 8 januari t/m 12 maart, 15-17 uur.
Docent:   Dr G. van Oenen
Onderwijsvorm    2 uur werkcollege gedurende 10 weken
Tentamen   monderling en (kort) paper

De schok van 11 september 2001 heeft de verhouding tussen legaliteit en illegaliteit in de rechtsstaat verder op scherp gesteld. Meer dan ooit wordt er gehamerd op ‘veiligheid’ en strikte rechtshandhaving. Welke illusies en realiteiten gaan er schuil achter deze retorica? Wat is onder de huidige politieke, economische en culturele omstandigheden nog de betekenis van klassieke rechtsstaatnoties? Zijn burgers nog zelf in staat bij te dragen aan de instandhouding van een fatsoenlijke rechtsorde, of besteden zij dit uit aan (gefantaseerde) staatsmacht of technologie? Hebben wij nog een notie van recht die ons in staat stelt tot zelfregulerende en zelfbeperkende praktijken, of moeten wij het louter nog hebben van extern gezag, van markt of staat?
In dit programma worden hedendaagse bijdragen over dit soort vragen aan de orde gesteld en bediscussieerd, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Literatuur: zie het collegerooster.
 
 

Hegels Rechtsphilosophie

Docenten dr. H.A. Krop en dr. G. van Oenen
Studiebelasting  5 ECTS
Periode: 3e trimester, donderdag 10 april t/m 12 juni, 11-13 uur
Onderwijsvorm: 2 uur werkcollege gedurende 10 weken
Tussententamen  in collegeweek 6
Tentamenvorm:  centraal schriftelijk
Doel van de cursus: grondig leren lezen van een belangrijke primaire tekst uit de geschiedenis van de filosofie, resp. de ethiek
Onder de wat misleidende titel ‘Rechtsfilosofie’ zette Hegel zijn belangrijkste opvattingen over vrijheid, moraal en zedelijkheid (‘het goede leven’) uiteen. Staat en maatschappelijke instituties verschijnen bij hem niet als negatieve, of externe voorwaarden voor autonomie, maar als instanties die deze autonomie bevorderen en ondersteunen. De verwerkelijking van liberale beginselen, zoals grondrechten, is slechts denkbaar als de verwerkelijking van een moderne vorm van ‘zedelijkheid’, ofwel goed leven. Mede door zulke controversiële opvattingen neemt Hegels Rechtsfilosofie een vooraanstaande plaats in, zowel in de traditie van de politieke filosofie als in die van de ethiek. Vanuit systematisch perspectief vertegenwoordigt het werk de ‘continentale’ traditie in de filosofie, waarin de mens primair wordt gezien als sociaal wezen, en waarin de belangrijkste vraag die is naar de verwerkelijking van een goed leven; dit dan tegenover de (kantiaanse en utilistische) traditie waarin het individu als belangrijkste drager van rationaliteit en zedelijkheid geldt. Verder zal Hegels werk vanuit historisch perspectief worden besproken als reactie op denkers als Rousseau, Kant, en Fichte enerzijds en als inspiratiebron voor hedendaagse discussies anderzijds – denk aan de ‘deugdethiek’, en aan de discussie tussen ‘liberalen’ en ‘communitaristen’. Tenslotte kunnen, onder verwijzing naar Kants ‘Grundlegung’ zoals besproken in de colleges geschiedenis van de filosofie, verbindingen worden gelegd met het denken van Immanuel Kant.

Verplichte literatuur:
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Verkrijgbaar in diverse edities. Goed en goedkoop is de editie van uitgeverij Reclam. Ook goed is de uitgave (als deel 7) in het verzameld werk bij Suhrkamp. Een goede Engelse vertaling is: G.W.F. Hegel, Elements of the philosophy of right, Cambridge university press.
Zie het collegerooster voor data en te bespreken tekstdelen.
 

Politieke ethiek: nieuwe vormen van bestuur en politiek
Postmoderne potentie in politiek en bestuur

FW_ETH4002
2e semester, woensdagen 11-12.45 uur.
Studiebelasting     5 ECTS
Periode   tweede semester, woensdag 22 januari t/m 30 april, 11-13 uur
Docent   Dr G. van Oenen
Onderwijsvorm   2 uur werkcollege gedurende 15 weken
Tentamenvorm   mondeling tentamen en (kort) paper
Doelstelling   het verwerven van kennis van politiek-theoretische inzichten in recente ontwikkelingen in politiek en openbaar bestuur.

Nederland leefde een half jaar in de ban van ‘nieuwe politiek’, maar beleeft de restauratie van oude politiek. In deze cursus proberen we serieus na te denken over wat ‘nieuwe politiek’ zou kunnen of moeten betekenen. Dat doen we in het bijzonder aan de hand van wat we met een algemene noemer postmodernisme in het politieke denken kunnen noemen. We bevinden ons dan op de grensvlakken van politieke filosofie, ethiek en esthetica. We hopen daar inzichten te vinden met zowel internationale als nationale relevantie.

Literatuur: zie het collegerooster.
 
 

Last change: April 29,  2003U kunt ook: