DE LIEFDE ONTLEED

Ruut Veenhoven (red)
Kooyker, Rotterdam, 1978, The Netherlands, ISBN 90 6212 039 3, 218 blz.

INHOUD:

Het begrip liefde
Hoofdstuk 1 Ruut Veenhoven
Wat heet liefde?
Abstract
Full text
Verschijningsvormen van de liefde
Hoofdstuk 2 Johanna Fortuin
Bestaat er bij verre vreemde volken zoiets als 'liefde'?
Abstract
Hoofdstuk 3 Ruut Veenhoven
Liefde in vroeger tijden
Abstract
Full text
Raakvlakken van de liefde
Hoofdstuk 4 Lex van Nearssen
Liefde en seksualiteit
Abstract
Hoofdstuk 5 Bram Buunk
Liefde en jalouzie
Abstract
Hoofdstuk 6 Jos Frenken
Liefde en zelfwaardering
Abstract
Ontwikkeling van de liefde
Hoofdstuk 7 Piet Bierkens
De groei van de liefde
Abstract
Hoofdstuk 8 Jaques Hoevenaars
Hoe worden mensen verliefd
Abstract
Hoofdstuk 9 Jaques Hoevenaars
Liefde en partnerkeuze
Abstract
Hoofdstuk 10 Jos Frenken
Gaat liefde verloren
Abstract
Functies van de liefde
Hoofdstuk 11 Paul Schnabel
Is liefde ergens goed voor?
Abstract

HET BEGRIP LIEFDE

Wat heet liefde ? Ruut Veenhoven

Liefde wordt omschreven als een sterk gevoel van duurzame verbondenheid met een andere persoon. In de andere bijdragen wordt op deze omschrijving aangesloten.

VERSCHIJNINGSVORMEN VAN DE LIEFDE

Bestaat er bij verre, vreemde volken zoiets als ‘liefde’ ? Johanna Fortuin

Is liefde universeel ? Zien liefdesrelaties er in alle culturen hetzelfde uit? Geconcludeerd wordt dat liefde lang niet overal evenzeer benadrukt
wordt als bij ons en dat liefde ook zeker niet overal primair in man—vrouw—relaties tot uitdrukking wordt gebracht.

Liefde in vroeger tijden Ruut Veenhoven

Is liefde altijd hetzelfde geweest? Er zijn grote verschillen tussen vroeger en nu. De cultivering van liefde in man-vrouw-relaties is bijvoorbeeld lang niet altijd zo sterk geweest. Ook de liefde van ouders voor hun kinderen is niet altijd even­zeer benadrukt. De oorzaken van deze verschil­len zijn complex.

RAAKVLAKKEN VAN DE LIEFDE


Liefde en seksualiteit
Lex van Naerssen

Is er een spanning tussen de gedurige liefde en de meer kortstondige seksualiteit? In wat voor omstandigheden leidt dat tot echte problemen ? Gangbare opvattingen blijken het leven er niet gemakkelijker op te maken.

Liefde en jaloezie Bram Buunk

Leidt liefde noodzakelijkerwijs tot jaloezie ? Niet altijd. De kans op jaloezie varieert onder meer met de aard van de relatie waarin liefde speelt. In onze eigentijdse huwelijksrelaties is jaloezie een veel voorkomend, zij het niet geheel onoverkomelijk fenomeen.

Liefde en zelfwaardering Jos Frenken

Staat eigenliefde liefde voor de ander in de weg ? Of maakt zelfwaardering de relatie met anderen juist makkelijker? Aan de hand van een recent onderzoek wordt de positieve rol van zelfwaardering in liefdesrelaties gedemonstreerd.

ONTWIKKELING VAN DE LIEFDE

De groei van de liefde Piet Bierkens

Behandelt enkele voorwaarden waaraan in het ontwikkelingsproces moet worden voldaan, wil iemand tot onbaatzuchtige liefde in staat zijn.

Hoe worden mensen verliefd? Jacques Hoevenaars

Romantische voorstellingen aan de werkelijk­heid getoetst. Verliefdheid blijkt niet zozeer van binnenuit als wel van buitenaf te komen. Het is primair een cultureel stereotiepe aan de hand waarvan men vroegere liefdeservaringen interpreteert.

Liefde en partnerkeuze Jacques Hoevenaars

Wordt een levenspartner ‘uit liefde’ gekozen ? Dat blijkt meestal niet het geval te zijn. Liefde komt vaak pas nadat men zijn keus bepaald heeft.

Gaat liefde altijd verloren? Jos Frenken

Is het waar dat de liefde ophoudt daar waar het huwelijk begint? Uit een huwelijkstypen-analy­se blijkt dat de meeste huwelijken wel een zekere verschraling van liefde en seksualiteit te zien ge­ven, zij het niet alle. De mogelijkheden om die verschraling te keren, lijken beperkt.

FUNCTIES VAN DE LIEFDE

Is liefde ergens goed voor? Paul Schnabel

Behandelt de betekenis van liefde in het functio­neren van de menselijke soort, enige individueel psychologische functies die liefde kan hebben en ook enige maatschappelijke functies die aan het verschijnsel onderkend kunnen worden.

Omtrent de auteurs