GENETIC MESAFE VE ULUSLARARASI MUTLULUK FARKHHKLRI
Ön kanntlar


Martijn Burger, Ruut Veenhoven, Laila Kakar and Harry Commandeur
Journal of Happiness & Well-Being, 2015, 3 (2), 142-158, ISSN 2147-561XDünya genelinde yapılan çalışmalar mutluluk açısından hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında büyük farklılıkların olduğunu ortaya koymuştur. İkizler üzerinde yapılan çalışmaların gösterdiği üzere bir ülke içindeki farklılıkların çoğunun genetik bir temeli vardır. Peki, ülkeler arasındaki büyük farklılıklarda da genetik bir unsur söz konusu mudur? Bu çalışmada, bu soru 104 ülke üzerinden ele alınmaktadır. Genetik unsurun göreceli önemi iki yönlü bir analizle tahmin edilmiş, genetik profildeki mesafe ile bir bütün olarak yaşam doyumu olarak ölçülen ortalama mutluluk arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Bu analize gore genetik mesafe mutluluk açısından ülkeler arasında bulunan farklılığın %8,4'ünü açıklamaktadır. Ancak,
ülkeler arasındaki kültürel, kurumsal, ekonomik ve coğrafi farklılıklar kontrol edildiğinde açıklanan varyans anlamlı şekilde azalmaktadır. Genetik mesafenin doğrudan etkisinin muhtemelen çok küçük olduğu sonucunavarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, genetik, ülkelerll.

Full text