KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ

Özge Gökdemir, Ruut Veenhoven

In: Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Faruk Aysan & Devrim Dumludağ "Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar" (New approaches to development), Ankara, Turkey, 2014, Imge Yayınevi, ISBN 078-975-533--761-6 543, Chapter 17, pp 337-363

Öz
İyi oluş kavramı, kalkınmayı kapsayan, geliri, eğitimi, mutluluğu, evliliği ve aile yaşantısını v.b içine katan oldukça geniş bir kavramdır. İyi oluştan bahsederken de, bir ülkede vatandaşların ne derecede refah içinde yaşadıklarını görmek için, toplumsal çıktıyı gösteren, "tahmini yaklaşım" ve bu sunulan olanaklar karşısında insanların ne derecede refah bulduklarını, mutlu ve memnun olduklarını, ne kadar süre mutlu yaşadıklarını ortaya koyan "belirgin yaklaşım" dan yararlanılmaktadır. İyi olma durumunu gösterirken ayrıca hem objektif (gelir, eğitim, sağlık vs) hem de sübjektif göstergeler (mutluluk, memnuniyet, vs) kullanılmaktadır. Sübjektif göstergeler bireylerin yaşadıkları deneyimler sonucu ortaya çıkan duygular olurken, objektif göstergeler ise sübjektif göstergeleri yaşatan etmenleri içermektedir. Karma göstergeler ise, hem objektif hem de sübjektif öğeler içermektedir.

Anahtar kelimeler: İyi oluş, kalkınma,