OPTIMALE BEHANDELING BIJ ABORTUS

R. Veenhoven
Gepubliceerd in: 'Maandblad Geestelijke Volksgezondheid', vol. 27, nr. 7/8, 1972, blz. 372-380

Samenvatting

De laatste tijd zijn nieuwe methoden voor afbreking van zwangerschap ontwikkeld, welke vooral grote aandacht besteden aan het psychologisch klimaat waarin de behandeling plaats vindt. Deze methoden zijn getypeerd als "geavanceerde behandelingswijze" en ter vergelijking afgezet tegenover de traditionele "klassieke behandelingswijze". Het geavanceerde type geeft een goed beeld van de gang van zaken in ondermeer de Nederlandse abortusklinieken, terwijl het klassieke type een schets geeft van de aanpak die in de meeste Nederlandse ziekenhuizen prevaleert.

Een wettelijke regeling dat abortus slechts door gynaecologen mag worden verricht in een ziekenhuis zou ertoe leiden dat de meeste behandelingen in Nederland voorlopig nog volgens het klassieke patroon geschieden; hetgeen nodeloze schade aan de geestelijke zowel als de lichamelijke volksgezondheid zou toebrengen. Abortus werd in Nederland tot voor kort vrijwel uitsluitend verricht in gynaecologische afdelingen van ziekenhuizen. Voor zover het niet illegaal gebeurde althans.

Sinds begin 1971 worden ook ingrepen verricht in de abortuspoli-klinieken die inmiddels in het land zijn geopend. De wijze van behandeling in deze abortusklinieken verschilt sterk van de behandelingswijze welke traditioneel in de ziekenhuizen gehanteerd werd. De benadering in de abortusklinieken verschilt naar techniek van de traditionele behandelingswijze, alsook naar het psychologisch klimaat waarin de ingreep plaats vindt. Zoals in het navolgende toegelicht, heeft deze nieuwe behandelingswijze grote voordelen boven de traditionele.

volledige tekst