Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

Confrontatie der Geesten
 
 

Periode   1e trimester
Docenten:  Dr H.A. Krop, Dr G. van Oenen
Onderwijsvorm   2 keer 3 uur college gedurende 6 weken plus 3 keer 3 uur college gedurende 3 weken
Tentamenvorm   Tentaminering vindt plaats in drie vormen/onderdelen. Ten eerste een essay van 1500-1800 woorden over een klassiek werk naar keuze uit de cursus. Ten tweede een mondelinge presentatie in groepsverband (3-5 studenten) rondom een van de centrale thema’s van de cursus, op basis van specifieke primaire en secundaire literatuur. Ten derde een afsluitend schriftelijk tentamen met open vragen.
Doel van de cursus: Verwerven van inzicht in het debat tussen voor- en tegenstanders van de Verlichting in de moderniteit. Hedendaagse discussie daarover kunnen analyseren en situeren tegen de achtergrond van de ontwikkelingen binnen de wetenschappen, filosofie en maatschappij.
Contactpersoon:   G. van Oenen, 4088999


 

Deze minor geeft een introductie op filosofisch denken, vanuit een brede benadering die de filosofie enerzijds situeert als onderdeel van de geesteswetenschappen en anderzijds beide in hun historische ontwikkeling wil laten zien. De cursus toont de relatie tussen de ontwikkeling van de (geestes- en maatschappij)wetenschappen en de algemene historische en culturele ontwikkeling van Europa. Zij beoogt inzicht te verschaffen in de historische context en de filosofische en wetenschappelijke achtergronden van actuele discussies in wetenschap en samenleving over beginselen van de moderne staat, natie, cultuur en samenleving. Naast het lezen van hedendaagse literatuur besteden we veel aandacht en zorg aan het lezen en begrijpen van klassieke teksten, waarbij zowel naar de historische als naar de actuele betekenis wordt gevraagd.

            Leidraad hierbij vormt het thema ‘Moderniteit en Verlichting in actueel en historisch perspectief.’ Klassieke denkers en werken uit de moderne geschiedenis van de filosofie en de geesteswetenschappen worden bestudeerd om tot een beter begrip van hedendaagse denkers en controverses te komen, toegespitst op de vraag: ‘Hoe modern zijn wij eigenlijk?’ en ‘welke prijs betaalt de wereld voor de moderniteit’.

            Centrale thema’s van de cursus zijn: Verlichting en moderniteit; burgerlijke samenleving; nationalisme; kapitalisme; wetenschap en samenleving; religie en moderniteit; totalitarisme; democratie en vrijheid; Verlichtingskritiek; oriëntalisme.

 

Verplichte literatuur:

George L. Mosse, The Culture of Western Europe. The Nineteenth and Twentieth Centuries. Westview press 1988 (3rd edition) (ca 40 euro via verzendboekhandels)

En verder de volgende (op de dinsdagen te bespreken) teksten:

Spinoza, Theologisch-politiek traktaat. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1997, hoofdstuk 20: ‘Aangetoond wordt dat in een vrij staatsbestel het een ieder is toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt’, p. 424-437

Kant, ‘Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’, in: id., Werkausgabe, Suhrkamp 1977, deel XI, p. 53-61 

Shlomo Avineri, Hegel's theory of the modern state. Cambridge university press 1972. We lezen de pp.141-154.

 Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation? Paris, Calmann Lévy 1882.

 Karl Marx en Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, Dietz Verlag 1945, §1 en §2.

 Auguste Comte, Discours sur l’esprit positif. Paris, Vrin 1983 ***

 Max Weber, Wissenschaft als Beruf Tübingen, Mohr 1994

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse & Zur Genealogie der Moral. DTV/De Gruyter, p. 11-29 en 257-275

Max Horkheimer & Theodor Adorno, Dialektik der Aufklärung. Suhrkamp 1986 (1945), p. 9-23

Edward Said, Orientalism. Pantheon, New York 1978. Introduction, p. 1-28


Teksten zijn te downloaden via de links.
Teksten zonder link zijn te vinden via de Blackboard-pagina van deze cursus.
Dat geldt ook voor het hieronder volgende.

Op de woensdagen vindt in het eerste uur een (plenaire) bespreking van hoofdstukken uit het boek van Mosse plaats.
Daarna volgt een discussie in twee simultane werkgroepen over het thema van de week, mede gebaseerd op actuele, meest controversiele teksten.
De hieronder volgende selectie van teksten wordt in de komende tijd nog verder aangevuld.

- Verlichting en moderniteit  [9 september]
Going nowhere - Laurie Taylor interviews John Gray. New Humanist, 121/1, jan/febr 2006
Tariq Ramadan ontslagen door B&W Rotterdam en CvB EUR  (19 augustus 2009)
Open brief stafleden EUR tegen ontslag Ramadan (NRC Handelsblad, 22 augustus 2009)
Brief in Trouw van onder meer Halleh Ghorashi en Shervin Nekuee over hetze tegen Ramadan (Trouw 21 augustus 2009)
Benoeming van Ramadan is het echte schandaal. Brief van Carel Brendel (de Volkskrant 22 augustus 2009)
Ramadans benoeming tot hoogleraar Islamitische studies aan Oxford University 
Tariq Ramadan verdraait de geschiedenis van de islam (de Groene 22 april 2009)
Waarom zit de Erasmus Universiteit zo fout? Opiniebijdrage Ger Groot in Trouw, 27 augustus 2009
Robert van de Griend, Tariq Ramadan - vredestichter of fundamentalist. Vrij Nederland, 6 januari 2007

- Burgerlijke samenleving en openbaarheid  [16 september]
Jürgen Habermas, Der Vorwärtsverteidiger, door Thomas Assheuer, in Die Zeit, 10 juni 2009 
PVV stelt 79 vragen over kosten allochtoon. De Volkskrant 14 juli/22 augustus 2009
Daniel Samkalden, Wat kost een allochtoon? de Volkskrant 7 september 2009.
Bert Wagendorp, Wat kost een mens?, in de Volkskrant, 7 september 2009
Marcella Breedeveld, Wat is de economische waarde van allochtonen? in NRC Handelblad, 23 maart 2000
Minister gunt Wilders pleziertje niet. Volkskrant 7 september 2009.
Voor de antwoorden van de regering op de Kamervragen van PVV-lid Fritsma: zie de Blackboardpagina van de cursus!

- Nationalisme  [23 september]
Dick Pels, Identiteit: de kern is zelfrelativering, in: NRC Handelsblad 3 november 2007
Gert Oostindie, Identiteit migratie en koloniale geschiedenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in: De academische boekengids, mei 2008.
Egbert Dommering, ‘Het gepolariseerde debat rond immigratie en de islam, discussiepaper Instituut voor Informatierecht Amsterdam.
Interview met Seyla Benhabib over het integratieproces in Duitsland: Der Gast ist immer Mitbürger. In: Der Freitag, 25 augustus 2009
Interview met Avishai Margalit, in Barcelona Metropolis 

[als achtergrondinformatie: het WRR-rapport Identificatie met Nederland uit 2007]


- Kapitalisme en maakbaarheid
Denationalized states and global assemblages. An interview with Saskia Sassen, 20 november 2006  [idem in pdf
Saskia Sassen interview on Space and power  
Saskia Sassen, ‘Globalization or denationalization?’ 
Occupied London - an interview with Manuel Castells.  16Beaver, 4 august 2009
Slavoj Zizek talk On Violence, in five parts on YouTube: part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6  .
Zizek Violence interview on YouTube: part 1, part 2, part 3, part 4, part 5.


- Wetenschap en samenleving
Interview met John Gray in Barcelona Metropolis 


- Religie en moderniteit
Interviews met Peter Sloterdijk in Vrij Nederland  , in ANS en in Filosofie Magazine.
Schurende relaties tussen recht en religie. Rapport van het Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid, 2007. [lees samenvatting, of slothoofdstuk]
Maurits Berger, Religieuze grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. De Deense spotprenten voor de Nederlandse rechter. NJCM 31/5, 2006, p. 664-675


- Macht en moraal
Rorty, ‘The continuity between the Enlightenment and ‘postmodernism’, in:Keith Michael Baker & Peter Hanns Reill (eds.), What’s left of Enlightenment? A postmodern question. Stanford up 2001, p. 19-36. Te lezen fragment: pp. 31-36.
Controverse Peter Sloterdijk en Axel Honneth. Zie voor beschouwing en links naar oorspronkelijke teksten: Spongia (blog FW EUR), post "Peter Sloterdijk en de belastinggift"


- Totalitarisme en democratie


- Orientalisme


 


 

Last change: 6 oktober 2009  U kunt ook: